Disclaimer

Algemeen

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze websites, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Febelfin vzw en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving. 
De inhoud van de sites mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Febelfin vzw. 
Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit de sites voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in die site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Febelfin vzw.
De informatie op deze websites kan aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Febelfin vzw. 

Beperking van aansprakelijkheid

Febelfin vzw besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Febelfin vzw voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is” aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Febelfin vzw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn. 
Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Febelfin vzw noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten  verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in die site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse,  toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst). 

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.  In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Mijn geld en ik

Febelfin vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud van de website “Mijn geld en ik”. De informatie werd zo gevulgariseerd mogelijk weergegeven zodat bepaalde juridische details kunnen ontbreken.
Febelfin vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van mogelijke updates van de informatie.

De site beoogt enkel objectieve informatie weer te geven en mag niet opgevat worden als advies in de zoektocht naar mogelijke spaar-, beleggings- of leenproducten.

Alle informatie die op “Mijn geld en ik” wordt weergegeven, behoort tot de intellectuele eigendom van Febelfin vzw. Deze informatie mag vrij worden verspreid mits vermelding van Febelfin vzw als auteur.  

De nieuwsberichten worden door Febelfin vzw geselecteerd op basis van hun relevantie, net zoals de boeken die worden besproken. Febelfin vzw verbindt zich er niet toe nieuws of aankondigingen te publiceren die worden aangedragen door derden. De federatie stelt zich ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de voorgestelde boeken.